Finanse, bankowość

Emerytura z KRUS – najważniejsze informacje

Emerytura z KRUS

Emerytura rolnicza lub inaczej emerytura z KRUS przysługuje osobom ubezpieczającym się w Kasie Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą związaną z branżą rolno-spożywczą. Jednak, aby otrzymać świadczenie trzeba spełniać określone warunki przed złożeniem wniosku. Są one podobne do tych, jakie obowiązują osoby ubezpieczone przez ZUS.

Komu przysługuje świadczenie?

Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia następujące warunki:

  • Osiągnął ustawowy wiek emerytalny – w przypadku kobiet jest to 60 lat, zaś dla mężczyzn jest to 65 lat;
  • Podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres, co najmniej 25 lat – oznacza to, że odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne.

Inną opcją jest ubieganie się o wcześniejszą emeryturę z KRUS dla osób, które do końca roku 2017 spełniły następujące warunki:

  • Osiągnęły wiek 55 lat (kobiety) albo 60 lat (mężczyźni);
  • Podlegali ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres przynajmniej 30 lat;
  • Zakończyli prowadzenie działalności rolniczej;

Prawo do emerytury rolniczej ma w takim razie każdy, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolnik. Jednak musi on osiągnąć określony wiek ustawowy i zakończyć działalność rolniczą, a poza tym legitymować się 25-letnim lub 30-letnim stażem pracy z uwzględnieniem odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Emerytura z KRUS – jakie dokumenty są potrzebne?

W celu ubiegania się o świadczenie należy złożyć stosowny wniosek do urzędu. Wraz z aplikacją należy przedstawić szereg dokumentów, które będą poświadczały dane osobowe oraz staż pracy wnioskodawcy. Przy wnioskowaniu o emeryturę z KRUS konieczne jest dołączenie:

  • Kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • Zaświadczeń z miejsca pracy na potwierdzenie przepracowanych lat;
  • Świadectwa prowadzenia gospodarstwa rolnego;
  • Dokumentów potwierdzających okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu i wysokości odprowadzonych z tego tytułu składek;

Wysokości emerytury rolniczej lub renty

Emerytura z KRUS składa się z części składkowej i części uzupełniającej. Suma obu części stanowi pełną wysokość świadczenia. Dla każdej ze wspomnianych części ustalany jest wskaźnik wymiaru, czyli stosunek konkretnej części do emerytury podstawowej.

Część składkowa

Część składkową ustala się, przeliczając lata ubezpieczenia emerytalno-rentowego, gdzie za każdy rok składkowy wliczany jest do kwoty świadczenia 1% emerytury podstawowej (938,97 zł).

Część uzupełniająca

Część uzupełniająca wynosi 95% emerytury podstawowej w przypadku, gdy staż części składkowej jest poniżej 20 lat. Za każdy pełny rok powyżej 20 lat, część uzupełniająca ulega obniżeniu o 0,5% emerytury podstawowej. Przy tym część uzupełniająca nie może wynosić mniej niż 85 % emerytury podstawowej, natomiast suma obu części nie może być mniejsza od emerytury podstawowej.

Zmniejszenie lub zawieszenie emerytury rolniczej

Istnieje możliwość zmniejszenia wysokości świadczenia lub jego pełnego wstrzymania w określonych sytuacjach. Ma na to wpływ uzyskiwany dochód dodatkowy osoby pobierającej świadczenie. Otrzymując, bowiem wcześniejszą lub standardową emeryturę z KRUS, można kontynuować pracę zarobkową.

Jednak w przypadku przekroczenia w przychodach kwoty 3 618,30 zł, stanowiącej 70% średniego wynagrodzenia za miesiąc z ostatniego kwartału – świadczenie zostanie zmniejszone. Kwota pomniejszenia będzie równa różnicy pomiędzy wysokością świadczenia, a kwotą przekroczenia dopuszczalnego dochodu. Prościej mówiąc, od emerytury zostanie odjęta suma, o jaką przekroczony został przychód maksymalny. Jednak kwota pomniejszenia nie może przekraczać progu 620,37 zł dla rent lub emerytur rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz 527,35 zł dla rent rodzinnych.

Inną sytuacją jest, gdy przekroczenie dochodu ma miejsce u osoby uprawnionej do emerytury z KRUS ze względu na osiągnięcie ustawowego wieku emerytalnego. W takich przypadkach seniorzy mają możliwość dorabiania bez limitu kwoty przychodu.

You may also like